امور فنی و عمرانی (نگهداری و تعمیر)

 

مسئول امور فنی و عمرانی (نگهداری و تعمیر)

رضا دائمی
لیسانس عمران
02136725003

 

شرح وظایف:

 

بازرسی مداوم از ابنیه، محوطه ها و تاسیسات موجود در سطح واحد دانشگاهی و تلاش مستمر در جهت حفظ، نگهداری و تعمیر و بهینه سازی آنها