اداره برنامه ریزی و بودجه

 

رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه

نادر ارجمندپور
لیسانس حسابداری
[email protected]

اهداف

 • نهادینه سازی فرهنگ برنامه ریزی
 •  عملیاتی کردن بودجه بندی علمی در واحد

 

اهم فعالیت ها و وظایف محوله این مدیریت به شرح ذیل می باشد :  

 • تهیه و تنظیم پیش بینی بودجه سالیانه واحد با همکاری سایر حوزه ها.
 • تهیه و تنظیم آنالیز بودجه سالیانه واحد به صورت دوره ای ( ۳، ۶ ، ۹ و ۱۲ ماهه ).
 • پیش بینی توزیع اعتبار پژوهشی سالیانه ، مطابق با دستورالعمل مربوطه و متناسب با شرایط واحد . 
 • تهیه و تنظیم گزارش ریالی عملکرد بودجه پژوهشی واحد به صورت دوره ای ( ۳ ، ۶ و ۹ ماهه ).
 • نظارت بر تهیه و تنظیم عملکرد سالیانه بودجه پژوهشی واحد.
 • مطابقت هزینه های انجام شده از محل بودجه پژوهشی با اسناد موجود در حوزه معاونت اداری و مالی.
 • تهیه و تنظیم برنامه پنجساله چهارم، پنجم و ششم توسعه واحد و همچنین عملکرد سالیانه آن ( از سال ۱۳۸۴ لغایت پایان سال ۱۴۰۴ ) با همکاری سایر حوزه ها.
 • اقدام در خصوص جذب حمایت های مالی سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و سازمانها جهت برگزاری همایش ها . 
 • گردآوری و تنظیم سوابق فعالیت های پژوهشی واحد براساس شاخص های تعریف شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی جهت کسب امتیاز مربوطه .
 • تشکیل جلسات کمیته طرح و برنامه و بودجه با توجه به موضوع مربوطه .
 • طراحی و تدوین برنامه های راهبردی، بلندمدت، میان مدت و عملیاتی در واحد بر مبنای سیاستها و اسناد بالادستی
 • برنامه ریزی و پی‌گیریِ تخصیص و به کارگیری منابع در واحد
 • ارائه گزارش های ادواری و موردی از معاونت ها
 • گردآوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد واحد در مقایسه با برنامه ها و تعهدات مصوب به جهت ارزیابی عملکرد
 •  تهیه و تنظیم بودجه سالیانه واحد و اعتبار سنجی و تخصیص آن
 • مشارکت و همکاری فعال در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری واحد
 • استاندارد سازی خدمات و تسهیل در نحوه ارائه خدمات و روان سازی امور در واحد
 • شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت با رویکرد کاربردی در قالب کتاب، مقاله و غیره
 • کمک به نهادینه نمودن فرهنگ برنامه ریزی کیفیت آموزش و پژوهش در جهت تحقق اهداف واحد رقابت پذیر و کارآفرین در سطح استان و کشور