شماره تلفن ها

شماره تلفن های تماس با حوزه معاونت اداری و مالی

 

معاونت اداری و مالی

دکتر موسی الرضا فدائی یامی

02136726950

کمیسیون معاملات

اسماعیل خالقی

02136733740

مدیریت امور اداری

مهندس محمد شیرکوند

02136733710

اداره کارگزینی

رضا محمدی

سکینه هداوند خانی

02136726004

امور بیمه و رفاه

زهره کاویان جهرمی

02136733740

دبیرخانه و بایگانی

مریم ثابت قدم

معصومه حسن زاده دستکوهی

عباس سیفی

14 الی 02136725011 (داخلی 206)

تدارکات

احمد سرباز میاب

02136733370

امور انبارها

یعقوب اسماعیل پور

14 الی 02136725011 (داخلی 220)

چاپ و تکثیر

علی جوادیها

14 الی 02136725011 (داخلی 234)

امور خدمات

جعفر اشرفی

14 الی 02136725011 (داخلی 296)

امور نقلیه (ترابری)

عباس الن چری

14 الی 02136725011 (داخلی 283)

تعمیرگاه وسائط نقلیه

حمیدرضا مهابادی

محسن النچری

14 الی 02136725011 (داخلی 238)

مدیریت امور مالی

ابوالفضل دانشیان 

02136726953

رئیس اداره حسابداری

میترا کهنگی

02136726953

رسیدگی به اسناد و فاکتورها

جلال حلوائی

02136726953

امور شهریه

سیدحسن ضیائی

02136733850

حقوق و دستمزد

فرزاد فرازمند

02136726953

مغایرتهای بانکی و تهیه صورتهای مالی

فاطمه شاه حسینی

02136726953

صدور چک

سمیه آشوری

02136726953

حسابداری اموال و انبار

حسین صادقی

02136726953

جمعدار اموال

احمد کمیزی

02136726953

رسیدگی به سایر پرداختهای مالی

زهره کاویان جهرمی

02136733850

بایگانی اسناد حسابداری

قاسم علی اکبری

02136726953

صندوق رفاه دانشجویان

الهه شریفی نژاد

مولود سنگینان

02136730612