امور دفتری و بایگانی معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

مسئول امور دفتری معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

مریم قرچائی
لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
02136726950

 

شرح وظایف:

- تنظیم برنامه متقاضیان ملاقات و تعیین وقت برای آنان پس از ملاحظه و تایید مقام مافوق

- ابلاغ پیام ها و دستورات مقام مافوق به اشخاص حقیقی در دانشگاه یا خارج از آن و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه نهایی

- نظارت بر امور ارسال و مراسلات دفتر معاونت و حفظ و نگهداری مدارک و اسناد مربوطه

- تهیه پیشنویس نامه های ارجاعی از سوی مقام مافوق

- آماده نمودن مقدمات برگزاری جلسات اداری