معرفی حوزه معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی:

 

دکتر موسی الرضا فدایی یامی

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس: 02136726950

[email protected]