کمیسیون معاملات

کمیسیون معاملات

اسماعیل خالقی

فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تلفن تماس: 02136733740

[email protected]

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • پیگیری امور مربوط به مناقصه ها و مزایده های عمومی
  • رعایت صلاح و صرفه دانشگاه در انتخاب برنده مناقصه، نوع کالا، مرغوبیت و دوام و مدت تحویل کالا و بها و شرایط پرداخت آن
  • رعایت حق تقدم محصولات و مصنوعات داخلی با لحاظ صرفه و صلاح دانشگاه
  • نگهداری فهرست کامل اشخاص و یا موسسات طرف معامله دانشگاه و خارج کردن اسامی اشخاص و موسساتی که در گذشته تعهدات خود را نسبت به دانشگاه انجام نداده اند از فهرست فروشندگان و انجام دهندگان کار و درج نام آنها در لیست سیاه و منع معامله با آنها برای مدت معین یا برای همیشه
  • ارائه اطلاعات به مقامات مافوق جهت اتخاذ تصمیم نسبت به خرید کالاهای ساخت مخصوص در مواردی که یکی از چند نوع جنس مشابه باید انتخاب شود
  • تنظیم قراردادهای منعقده فی مابین طرفین معامله با هماهنگی مقامات مافوق
  • ارائه گزارش موارد تخلف و یا شکایات واصله به مقامات مافوق جهت اتخاذ تصمیم
  • حفظ و نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک مربوط به کمیسیون معاملات
  • تنظیم برنامه زمانی جلسات کمیسیون معاملات

=====================================================