حسابداری اموال و انبار

حسابداری اموال و انبار

 

حسین صادقی

لیسانس فقه و مبانی حقوق

تلفن تماس: 02136726953

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • همکاری در فرایند اموال گردانی و محاسبات ریالی کسری ها و ضایعات اموال
  • بررسی و ثبت اسناد و مدارک ریالی انبار و تهیه گزارش های مربوطه
  • صدور اسناد مربوط به انبار و اموال
  • نظارت بر امور انبارگردانی و گزارش میزان ضایعات، کسری های احتمالی و علل بروز آنها
  • رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکلات حسابداری جمعداری اموال
  • تهیه گزارش ها و صورت های مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط