بایگانی اسناد حسابداری

بایگانی اسناد حسابداری

 

قاسم علی اکبری

دیپلم نقشه کشی ساختمان

تلفن تماس: 02136726953

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • ثبت ورود و خروج کلیه مکاتبات و مدارک در دفاتر
  • نگهداری دفاتر اسناد و مدارک مالی و کلیه حساب های لازم جهت پوشش عملیات مالی دانشگاه
  • تهیه گزارش ها و صورت های مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط
  • حفظ و نگهداری تضامین، تنخواه گردان، وثیقه ها، چک و سایر اسناد و اوراق بهادار در صندوق و استرداد پس از تایید مقامات ذیصلاح
  • مراجعه به شعب بانکی و انجام امور بانکی واحد
  • پرداخت از صندوق ریالی در موارد تایید شده توسط مقامات ذیربط
  • بایگانی اسناد و مدارک مالی