حسابداری واحدهای مستقل

حسابداری واحدهای مستقل

 

 

تلفن تماس: 02136726953

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • نظارت بر عملکرد مالی واحدهای مستقل
  • محاسبه و گزارش سود و زیان واحدهای مستقل
  • پیگیری اخذ مطالبات از مستاجران واحدهای مستقل
  • محاسبه و ثبت اسناد مالی مرتبط با واحدهای مستقل
  • مراجعه به اداره دارایی و سازمان تامین اجتماعی جهت پیگیری تسویه حساب مستاجران واحدهای مستقل
  • رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکلات مالی و حسابداری