حسابداری

رسیدگی به سایر پرداختهای مالی

ابوالفضل دانشیان

لیسانس حسابداری

تلفن تماس: 02136733850

 

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • همکاری در رسیدگی به مدارک مالی و ارائه گزارش جهت پرداخت
  • بررسی مدارک مالی مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان
  • رسیدگی به مسائل مالی مرتبط با امور رفاهی کارکنان
  • تهیه گزارش ها و صورت های مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط
  • رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکلات مالی و حسابداری