مسئول حسابداری (اموال و انبار)

 

مسئول حسابداری (اموال و انبار)

 

حسین صادقی

لیسانس فقه و مبانی حقوق

تلفن تماس: 02136726953

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

 • همکاری در فرایند اموال گردانی و محاسبات ریالی کسری ها و ضایعات اموال
 • بررسی و ثبت اسناد و مدارک ریالی انبار و تهیه گزارش های مربوطه
 • صدور اسناد مربوط به انبار و اموال
 • نظارت بر امور انبارگردانی و گزارش میزان ضایعات، کسری های احتمالی و علل بروز آنها
 • رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکلات حسابداری جمعداری اموال
 • تهیه گزارش ها و صورت های مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط

 

جمعدار اموال

 

 
احمد کمیزی عباس خاوری  
فوق دیپلم حسابداری لیسانس حقوق  
02136726953 02136726953  

 شرح وظایف و مسئولیتها:

 • انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسب های شماره دار بر روی هر یک از اموال دانشگاه و تنظیم صورت موجودی مانده اموال در آخر هر سال و اعلام مراتب به مسئول مافوق جهت ثبت در دفاتر مربوط
 • صدور پروانه خروج اموال، تهیه صورت اموال زائد، اسقاط و ارسال آن به مراجع ذیربط جهت کسب اجازه فروش و یا دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی
 • نگهداری حساب کلیه اموال منقول، مفقودی و یا ازبین رفته و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال به منظور ارائه به مدیریت امور مالی
 • شرکت در برنامه شمارش و اموال گردانی به صورت دوره ای، سالیانه و یا موردی
 • رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکلات جمعداری اموال
 • نگهداری اموال بلااستفاده به منظور حفظ و تحویل آنها به افراد متقاضی
 • نگهدای اموال اسقاط تا زمان برگزاری تشریفات اداری مربوط به فروش آنها