صدور چک

صدور چک

سمیه آشوری

لیسانس حسابداری

تلفن تماس: 02136726953

 

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • تنظیم و صدور چک
  • ثبت اقلام مالی از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
  • انجام امور مربوط به دریافت و پرداخت ها و وجوه نقد و کنترل عملیات بانکی
  • تهیه گزارش ها و صورت های مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط
  • رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکلات مالی و حسابداری
  • ثبت اسناد مالی در سیستم های نرم افزاری
  • ارائه گزارشهای دوره ای از موجودی حساب بانکی جهت اتخاذ تصمیم مقامات مافوق در انجام هزینه ها
  • بررسی سوابق بیمه ای کارکنان در شرف بازنشستگی