مغایرتهای بانکی و تهیه صورتهای مالی

مغایرتهای بانکی و تهیه صورتهای مالی

فاطمه شاه حسینی

لیسانس حسابداری

تلفن تماس: 02136726953

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • ثبت اقلام مالی از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
  • تهیه و تنظیم اعلامیه بانکی، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف
  • انجام امور مربوط به دریافت و پرداخت ها و وجوه نقد و کنترل عملیات بانکی
  • تهیه گزارش ها و صورت های مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط
  • رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکلات مالی و حسابداری
  • بررسی حساب فی مابین و رفع مغایرت حساب با سایر واحدهای دانشگاهی