حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

 

فرزاد فرازمند

لیسانس حسابداری

(دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)

تلفن تماس: 02136726953

[email protected]

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • تهیه و تنظیم لیست حقوقی کارکنان و اعضای هیات علمی
  • تهیه و تنظیم لیستهای بیمه و مالیات و ارسال به مراجع ذیربط
  • تهیه گزارش ها و صورت های مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط
  • رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکلات مالی و حسابداری