امور شهریه

امور شهریه

سیامک سالاری

لیسانس حسابداری

تلفن تماس: 02136733850

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • اجرای کلیه امور مربوط به شهریه دانشجویان واحد در مقاطع مختلف تحصیلی
  • تهیه گزارش ها و صورت های مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط
  • رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکلات مالی و حسابداری
  • پیگیری وصول مطالبات و تسویه حساب دانشجویان