رسیدگی به اسناد و فاکتورها

رسیدگی به اسناد و فاکتورها

جلال حلوائی

فوق لیسانس مدیریت دولتی

تلفن تماس: 02136726953

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
  • تهیه گزارش ها و صورت های مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط
  • رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکلات مالی و حسابداری
  • رسیدگی به وجوه نقد و تنخواه گردان
  • تطبیق مانده حساب دفتر صندوق با موجودی و حساب مربوط به دفتر کل
  • تنظیم مکاتبات با اداره دارایی و سازمان تامین اجتماعی جهت اخذ مفاصا حساب پیمانکاران