مسئول دریافت و پرداخت

مسئول دریافت و پرداخت:

 

ابوالفضل دانشیان

لیسانس حسابداری

تلفن تماس: 02136733850

 

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

 • مطالعه و بررسی صورتها و اسناد و مدارک مالی و تعیین علل نارسائیها و پیگیری جهت رفع آنها
 • انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب
 • رسیدگی به مفاد قراردادها از نظر رعایت کامل قوانین و مقررات مالی، دستورالعمل ها، روشها و بخشنامه های مصوب ابلاغی
 • بررسی تراز عملیات ماهانه و ضمائم آن و پیگیری در جهت رفع اشکالات احتمالی
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارسال گزارش های مربوطه به مقام مافوق
 • تهیه و تنظیم گزارش از جریان اعتبارات و تعهدات برای ارسال به مقامات مافوق
 • رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکلات مالی و حسابداری
 • نظارت و مراقبت بر جریان امور مالی تحت سرپرستی، اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی های لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان تابعه در جهت بهبود امور جاری
 • رسیدگی به وثیقه ها، ضمانت نامه های بانکی، چک و سایر اسناد و اوراق بهادار
 • تهیه گزارش ها و صورت های مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط
 • تهیه گزار شهای مالی موردی جهت بهره برداری توسط مقامات مافوق
 • رسیدگی به صورت وضعیت های عمرانی