کارگزینی

کارگزینی:

 

رضا محمدی

سکینه هداوند خانی

لیسانس کتابداری

فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

تلفن تماس: 02136726004

تلفن تماس: 02136726004

Email: [email protected]

 

 

 

دفتر کارگزینی تحت نظر مقام مافوق عهده دار انجام کلیه امور اداری و استخدامی در سطح واحد با رعایت قوانین، مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل های اداری و استخدامی بوده و به اجرای امور مربوط به استخدام، ارتقاء طبقه و گروه شغلی، اعمال ابلاغ های اداری کارکنان در احکام کارگزینی، تبدیل وضعیت استخدامی، انتقال، ماموریت، مرخصی، کنترل کارکرد، رسیدگی به حضور و غیاب و تردد کارکنان، امور رفاهی و بازنشستگی می پردازد.

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

 • تشکیل پرونده استخدامی برای کارکنان و ثبت و خلاصه نویسی محتوای پروند ها و حفظ و نگهداری از مستندات مندرج در آنها
 • صدور احکام و قراردادهای کارکنان بر اساس بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه و با توجه به ابلاغ های صادره از سوی مقامات مافوق و با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه
 • رسیدگی به حضور و غیاب و تردد کارکنان با استفاده از استخراج اطلاعات موجود در سیستم ثبت تردد کارکنان و تلفیق و انظباق آن با برگه های مرخصی ساعتی، مرخصی روزانه و ماموریت های ساعتی و روزانه
 • استخراج ساعات کارکرد کارکنان به منظور تنظیم لیست حقوق و دستمزد ماهانه
 • توزیع مناسب نیروی انسانی بر حسب نیاز بخش های مختلف و با توجه به ساختار سازمانی مصوب واحد
 • تهیه و تنظیم برخی از نامه های مربوط به امور رفاهی و کمک هزینه های قابل تعلق به کارکنان مانند: کمک هزینه مهد کودک فرزندان کارکنان، کمک هزینه تولد نوزاد، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه درمان بیماریهای خاص و صعب العلاج و ...
 • صدور گواهی های درخواست تخفیف شهریه برای کارکنان شاغل به تحصیل و نیز اعضای تحت تکفل ایشان که شاغل به تحصیل در واحدهای دانشگاه آزاد باشند
 • تکمیل و بروزرسانی مستمر آخرین تغییرات در آمار و اطلاعات کارکنان در سامانه منابع انسانی سازمان مرکزی
 • صدور گواهی های اشتغال به کار، گواهی ضمانت بانکی و پاسخ به استعلام ها و نامه های دریافتی از شعب مختلف بانکها و موسسات مالی و اعتباری و پیگیری اخطاریه های اقساط معوق تسهیلات بانکی
 • ارتباط مستمر از طریق مکاتبات اداری و نیز به صورت حضوری با شعبه تامین اجتماعی ورامین و پیگیری امور مرتبط با بازنشستگی کارکنان واجد شرایط
 • شناسایی دقیق موعد ترفیع طبقه و گروه شغلی کارکنان و تهیه به موقع پیشنویس احکام کارگزینی جهت امضاء مقامات مافوق جهت بهره برداری بهنگام توسط امور مالی واحد
 • پایش مداوم آخرین وضعیت مرخصی استحقاقی کارکنان و نظارت مستمر بر ذخایر مرخصی باقیمانده و صدور کارنامه مرخصی سالانه برای کلیه شاغلان در واحد جهت آگاهی آنان و نیز ضبط نتایج در پرونده پرسنلی
 • نگهداری و بروزرسانی بانک اطلاعاتی کارکنان به منظور آمادگی کامل برای استخراج هرگونه آمار و اطلاعات موردی و یا دوره ای برای مقامات مافوق
 • پیگیری درخواست کارکنان متقاضی جهت انقال یا ماموریت به سایر واحدهای دانشگاهی و پیگیری تمدید بموقع ماموریت کارکنانی که در سایر واحدهای دانشگاهی مشغول به خدمت هستند
 • محاسبه مبلغ بازخرید سنوات و سایر مطالبات کارکنانی که به دلایل مختلف (از جمله بازنشستگی، انتقال به سایر واحدها، استعفا و ... ) اشتغال آنان در دانشگاه خاتمه می یابد و تنظیم گزارش نهایی جهت تایید مقامات مافوق و ارسال به امور مالی واحد
 • ارسال بموقع فایل پشتیبان از اطلاعات کارکنان به سازمان مرکزی با ذکر آخرین تغییرات مورد لزوم و پیگیری جهت دریافت فایل اصلاحی از طرق وب سایت سازمان اداره کل منابع انسانی و سیاستهای رفاهی دانشگاه (سازمان مرکزی) و هماهنگی با کارشناسان اداره فناوری اطلاعات واحد جهت بروزرسانی آن در سرور امور مالی
 • تنظیم و ارسال سالانه اطلاعات کارکنان قراردادی کار معین به سازمان مرکزی دانشگاه جهت اخذ مجوز تمدید قرارداد آنان
 • شناسایی کارکنان واجد شرایط تبدیل وضعیت استخدامی و تنظیم فرم ها و تشکیل پرونده درخواست تبدیل وضعیت آنان جهت ارسال به سازمان مرکزی دانشگاه پس از تایید مقامات مافوق
 • استخراج، تنظیم هر گونه آمار و اطلاعات مرتبط با کارکنان واحد در قالب گزارش ها، جداول و نمودارهای مختلف و ارسال فوری برای بخش های مختلف واحد، استان تهران و سازمان مرکزی با هماهنگی مقامات مافوق
 • کمک در کاربینی و شناخت وظایف و مسئولیت های هر یک از مشاغل موجود و تبیین شرح وظایف پست های سازمانی به کارکنان شاغل در بخش های مختلف
 • تهیه اطلاعات لازم در خصوص بررسی، تغییر و یا ایجاد پست های سازمانی مورد نیاز واحد
 • کنترل اضافه کاری کارکنان در پایان هر ماه کاری و انطباق آن با مقدار مجاز و مصوب تعیین شده و ارائه گزارش اضافه کارهای بیش از حد مجاز به مقام مافوق جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی
 • کنترل و نظارت مستمر بر دستگاه های ثبت حضور و غیاب کارکنان مستقر در انتظامات اصلی، دانشکده ها، پردیس ها و مزارع و استخراج منظم و دوره ای اطلاعات ثبتی و اطمینان از صحت عملکرد آنها و پیگیری رفع عیوب احتمالی و تعمیر موردی دستگاه هایی که دچار نقص فنی یا نرم افزاری می شوند از طریق ارسال به شرکت سازنده با هماهنگی مسئولین ذیربط