امور نقلیه (ترابری)

امور نقلیه (ترابری)

احمد ابوالقاسمی

مهندسی برق قدرت

تلفن تماس: 14-02136725011 (داخلی 283)

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

 • ثبت کارکرد اتومبیل های واحد در دفاتر مخصوص
 • رسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگی رانندگان تحت سرپرستی و آموزش، هدایت و راهنمایی آنان برای کاهش این قبیل موارد
 • پیگیری و نظارت بر کلیه امور مربوط به تعمیر و سرویس وسائط نقلیه و برآورد هزینه تعمیر آنها ضمن استعلام نظر مکانیک ترابری
 • نظارت و بررسی تقاضاهای خرید وسائط نقلیه و لوازم یدکی آنها و تسلیم تقاضاها به مراجع ذیربط جهت اتخاذ تصمیم
 • تنظیم و اجرای برنامه بازدید اتومبیل ها از نظر رفع نواقص و عیوب ظاهری، تصادفات احتمالی و غیره
 • تهیه گزارش های ادواری و موردی از وضعیت انواع اتومبیل ها و خودروهای مورد استفاده در دانشگاه
 • کنترل حضور و غیاب و عملکرد کمی و کیفی رانندگان با اخذ و بررسی گزارش کاری آنان
 • تجزیه و تحلیل مالی صحیح و مستند در هنگام تصمیم گیری برای استفاده از خودروهای موجود و یا آژانس در تامین نیازهای ایاب و ذهاب
 • تهیه آمار بروز و دقیق در زمینه آمار استفاده کننذگان از سرویس های ایاب و ذهاب در ساعات و مسیرهای مختلف
 • ارائه گزارش میزان کارکرد (کیلومتر) خودروها و نحوه انجام وظایف و ماموریت ها توسط رانندگان و تنظیم شرح وقایع و حوادث احتمالی
 • درخواست لوازم و وسایل و سایر نیازمندیهای خودرویی با رعایت صرفه جویی
 • کنترل کلیه قسمت ها، تجهیزات، وسائل، لوازم و متعلقات خودروها در مواقع لزوم و حصول اطمینان از صحت عملکرد آنها
 • بررسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص قطعات مورد نیاز جهت تعمیر و سرویس وسائط نقلیه موتوری و برآورد نسبی هزینه های آن
 • بازدید، کنترل و عیب یابی و انجام تعمیرات وسایل نقلیه و ارائه گزارش های مربوط به مقام مافوق
 • راهنمایی و آموزش به رانندگان در خصوص مراقبت و استفاده بهینه از خودروهای در اختیار