امور انبارها

مسئول امور انبارها

         

امیرمحمد نوری اقدم (مسئول) / مجید راندی(انباردار)

لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی / دیپلم ریاضی

تلفن تماس: 14-02136725011 (داخلی 220)

[email protected]
 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • برآورد دقیق و مستند از ملزومات اداری مور نیاز واحدهای مختلف با زمانبندی خرید آن
  • تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها
  • رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن مسئول تدارکات جهت تجدید سفارش
  • ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط
  • نظارت بر تمامی فعالیت ها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان
  • برقراری و اجرای سیستم صحیح انبارداری در مورد ورود و خروج لوازم، اجناس و کالاها با رعایت تشریفات اداری مربوط
  • تهیه و تنظیم گزارش های دوره ای از انبار و ارسال آن به مقام مافوق
  • شرکت فعال در انبارگردانی سالیانه و یا ادواری با همکاری مسئولین ذیربط و تهیه و تنظیم صورتجلسه از نتایج انبارگردانی با ذکر مقادیر احتمالی کسری یا آسیب دیده و فاسد شده و اتخاذ تدابیر مناسب و ارائه راهکار عملی جهت عدم وقوع چنین مواردی که موجب ضرر و زیان دانشگاه می شود