دبیرخانه و بایگانی

دبیرخانه و بایگانی

 

 

مریم ثابت قدم

(متصدی)

 

مولود سنگینان

(مسئول)

دیپلم ادبیات و علوم انسانی

 

فوق لیسانس تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تلفن تماس: 14-02136725011 (داخلی 206)

 

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • ماشین نویسی نامه ها و یادداشت های اداری از روی پیشنویس های خطی ارائه شده
  • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در سیستم و دفاتر مربوط
  • تفکیک نامه ها، نشریات، امانات و موارد مشابه و حمل و توزیع و تحویل آنها به بخشهای ذیربط
  • اجرای امور طبقه بندی و بایگانی اسناد برای حفظ سوابق نامه ها، اوراق و اسناد و مدارک اداری
  • اقدام در پست کردن نامه ها و ارسال محمولات و امانات از طریق شرکت پست
  • پایبندی جدی به اصول حفظ و نگهداری محتوای اطلاعاتی مکاتبات و اسناد و جلوگیری از اشاعه آن به افراد غیرذیصلاح