ارزیابی عملکرد و توانمندسازی

ارزیابی عملکرد و توانمندسازی

 

زهره کاویان جهرمی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن تماس: 02136733740

[email protected]

 

این بخش تهیه طرح ها و برنامه های آموزشی در ابعاد مختلف قبل از خدمت و حین خدمت کارکنان دانشگاه را به منظور افزایش مهارتها، اطلاعات و دانش شغلی و تخصصی در رده های مختلف عهده دار بوده و در اجرای برنامه های آموزشی به منظور توجیه و تفهیم مبانی در روشهای انجام برنامه ها شرکت می نماید.

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • تهیه طرح ها و تنظیم برنامه های آموزشی کوتاه مدت قبل از خدمت یا حین خدمت در جهت افزایش مهارتها و دانش شغلی و بینش کارکنان در تخصصها و رده های مختلف
  • مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی به منظور توجیه و تفهیم مبانی در روشهای اجرای برنامه ها برای مدیران واحدها و کارکنان مربوط
  • بررسی، مطالعه، تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارت های لازم و ارتقاء علمی جهت ارائه ی راهکارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی
  • نیازسنجی و پیشنهاد دوره های لازم جهت توانمندسازی کارکنان دانشگاه
  • پیش بینی و تهیه وسایل آموزشی و کمک آموزشی متناسب با نیاز دوره ها با هماهنگی مسئولین ذیربط
  • توزیع مطالب آموزشی و منابع علمی بین شرکت کنندگان در برنامه های آموزشی
  • برقراری ارتباط مستمر و هماهنگی با دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی سازمان مرکزی دانشگاه و ارسال گزارش های خواسته شده
  • ارائه پیشنهاد و اظهار نظر در خصوص تعیین سرفصل دروس و محتوای آموزشی، تخصصی، اجتماعی و کاربردی کوتاه مدت مورد نیاز دانشگاه
  • همکاری در امر ارزشیابی دوره ها و ارائه گزارش نقاط ضعف و قوت و مشکلات و نارسائی های دوره های اجرا شده به مقامات مربوط و ارائه پیشنهادات لازم برای رفع مشکلات و نارسائیها و بهینه سازی دوره های مشابه آتی
  • ارائه پیشنهاد و اظهار نظر در خصوص تهیه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون پایان دوره های برگزار شده