امور بیمه و رفاه

امور بیمه و رفاه

 

 

مولود سنگینان

 

فوق لیسانس تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

تلفن تماس: 02136733740

 

[email protected]

 

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • تهیه طرح های پیشنهادی رفاهی کارکنان و تعیین اولویت برای آنها و ارائه آن به مقام مافوق جهت اتخاذ تصمیم
  • حمایت از کارکنان مبتلا به بیماری خاص یا صعب العلاج
  • تنظیم لیست کارکنان متقاضی عضویت در صندوق بیمه و رفاه دانشگاه و ارسال بموقع آن به سازمان مرکزی
  • اجرای امور مربوط به دریافت، تنظیم و ارسال پرونده های پاراکلینیکی و بیمارستانی کارکنان و اعضای هیات علمی به سازمان مرکزی