اداره امور مالی

رئیس اداره امور مالی:

 

الهه شریفی نژاد

لیسانس حسابداری

تلفن تماس: 02136726953

نمابر: 02136726953

 

 

امور مالی بخشی مهم از حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع است که وظیفه شناسایی، گردآوری، ثبت و سازماندهی رویدادهای مالی دانشگاه به منظور اخذ و ارائه گزارش های مالی دقیق و روزآمد لازم برای مدیران ارشد دانشگاه جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه را بر عهده دارد.

این بخش با نظارت مستمر و دقیق بر فرآیندهای مالی امکان تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای مختلف واحد را فراهم آورده و نقش موثری در کاهش هزینه های دانشگاه ایفا می نماید.

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

 • مطالعه و بررسی صورتها و اسناد و مدارک مالی و تعیین علل نارسائیها و پیگیری جهت رفع آنها
 • انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها
 • رسیدگی به مفاد قراردادها از نظر رعایت کامل قوانین و مقررات مالی، دستورالعمل ها، روشها و بخشنامه های مصوب ابلاغی
 • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه واحد و اجرای آن و مصرف اعتبارات طبق مقررات و مصوبات ابلاغی
 • مطالعه و بررسی روشهای مالی مورد عمل و پیشنهاد اصلاح با تدوین روشهای مالی بر حسب ضرورت
 • نظارت بر امور انبارگردانی و گزارش میزان ضایعات، کسری های احتمالی و علل بروز آنها
 • نظارت بر امور اموال گردانی و گزارش میزان ضایعات، کسری های احتمالی و علل بروز آنها
 • راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده
 • رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکلات مالی و حسابداری
 • نظارت و مراقبت بر جریان امور مالی تحت سرپرستی، اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی های لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان تابعه در جهت بهبود امور جاری
 • شرکت در کمیسیون های مربوط به امور مالی
 • انجام تشریفات اداری مربوط به اعطای وام مسکن و سایر تسهبلات اعتباری و مالی با توجه به آئین نامه های مربوطه
 • تهیه گزارش های ادواری و موردی از مراحل پیشرفت فعالیت ها در زمینه تعداد وامها و یا تسهیلات اعطاء شده و منابع مالی موجود برای مقام مافوق
 • تهیه گزارش ها و صورت های مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط