اداره امور اداری و منابع انسانی

رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی:

علی سهرابی

کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تلفن تماس: 02136733710

 

   شرح وظایف و مسئولیتها:

  • نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به دفتر بیمه و رفاه واحد و  برنامه ریزی مناسب جهت امور رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی واحد
  • رسیدگی به مسائل انضباطی و انتظامی کارکنان
  • ایجاد الزام برای کلیه بخش ها جهت استفاده از کارتابل الکترونیکی به منظور چابک سازی و تسهیل و تسریع در گردش کاری اداری و کنترل نظام مند امور جاری واحد
  • ارتقاء بهره وری نیروی انسانی از طریق دریافت و بررسی گزارشهای عملکرد دوره ای و موردی کارکنان
  • ساماندهی ایاب و ذهاب اساتید و کارکنان واحد
  • راهنمایی و هدایت کارکنان اداری در خصوص آشنایی هر چه بیشتر به جزئیات قوانین و مقررات موجود
  • نظارت بر شناسایی اموال مازاد برنیاز در سطح واحد دانشگاهی و بازتوزیع مناسب آن در بخشهای مختلف
  • کمک به نیازسنجی جهت اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت مفید و مرتبط با شرح وظایف سازمانی برای کارکنان با هدف افزایش دانش و مهارت آنها
  • اعمال کنترل های لازم در خصوص استفاده از مرخصی های استحقاقی سالانه با هماهنگی مسئولین مربوطه
  • ساماندهی تقاضای ادامه تحصیل کارکنان از طریق سوق دادن کارکنان به ادامه تحصیل در رشته هایی که مورد نیاز واحد باشد