انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

معاونت اداری و مالی:

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 مدیر امور اداری
 امور بیمه و رفاه
 دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی (توانمندسازی منابع انسانی)
 دبیرخانه و بایگانی
 تدارکات
 امور انبارها
 چاپ و تکثیر
 امور خدمات
 فضای سبز
 امور نقلیه (ترابری)
 اداره کارگزینی
 مدیر امور مالی و تسهیلات اعتباری
 رئیس اداره حسابداری
 رسیدگی به اسناد و فاکتورها
 امور شهریه
 حقوق و دستمزد
 مغایرتهای بانکی و تهیه صورتهای مالی
 صدور چک
 جمعدار اموال
 رسیدگی به سایر پرداختهای مالی
 حسابداری واحدهای مستقل
 بایگانی اسناد حسابداری
 حسابداری اموال و انبار
 رئیس صندوق رفاه دانشجویان
 معاون اداری و مالی
 کمیسیون معاملات